O Akademii

Akademia Aktywności Młodych założona została przez Fabrykę Aktywności Młodych (FAM) i stanowi jej integralną część. Jej celem jest popularyzacja, prezentacja i rozwój wolontariatu wśród młodych ludzi oraz integracja zarówno lokalnych animatorów wolontariatu, jak i samych wolontariuszy. W okresie pierwszych trzech lata funkcjonowania Akademii jej działalność skoncentrowana była na terytorium województwa Lubuskiego. W roku 2013/2014 działalność ta rozszerzona została na tereny wszystkich 16 województw.

Akademię Aktywności Młodych FAM tworzą: profesorowie AAM, laureaci kolejnych edycji konkursu „Poszukiwany – Poszukiwana”, Przyjaciele AAM wywodzący się ze środowisk twórczych i opiniotwórczych oraz przedstawiciele FAM. Priorytetami Akademii Aktywności Młodych są:

  • cykliczne organizowanie konkursu „Poszukiwany – Poszukiwana” na terenie całego kraju,
  • promocja i popularyzacja wolontariatu młodzieżowego przez tworzenie nowatorskich form przekazu np. aktywna kampania w portalach społecznościowych,
  • inspiracja – przykładem profesorów i laureatów AAM,
  • budowanie silnego lobby na rzecz wolontariatu młodzieżowego w Polsce,

Dostrzeganie, docenianie i nagradzanie wartościowych postaw aktywności społecznej młodych ludzi i ich opiekunów.